Klachten- en beroepsprocedure

Klachtenprocedure

  1. Alle klachten die betrekking hebben op door Normec NCK verrichte handelingen, worden voorgelegd aan de directeur van Normec NCK, middels indiening van een schriftelijk geformuleerde klacht. Mondelinge klachten worden door medewerkers van Normec NCK schriftelijk vastgelegd.
  2. Deze schriftelijke klachten worden door de directeur beoordeeld op basis van vastgelegde procedures binnen Normec NCK (handboek, systeemprocedures) en de algemeen aanvaarde goede gebruiken. Indien een klacht gegrond wordt verklaard, neemt de directeur corrigerende maatregelen.

Beroepsprocedure

  1. Tegen door Normec NCK genomen beslissingen tijdens het certificatietraject kan beroep aangetekend worden door het indienen van een schriftelijk beargumenteerd bezwaarschrift. Dit bezwaarschrift moet binnen 30 dagen na dagtekening van de beslissing bij de directeur van NORMEC NCK worden ingediend.
  2. Vanzelfsprekend zal in eerste instantie geprobeerd worden om eventuele meningsverschillen in goed onderling overleg op te lossen.
  3. Mocht dit toch niet lukken, dan worden de overblijvende meningsverschillen over door NORMEC NCK genomen beslissingen, voorgelegd aan een enkele arbiter. Dit is een arbiter die zowel voor de onderneming als voor Normec NCK acceptabel is. De onderneming kan hiertoe een door Normec NCK voorgestelde arbiter wraken.

De arbiter:

  • mag geen direct of indirect belang bij de beslissing hebben;
  • moet deskundig zijn op het gebied waarop het beroep betrekking heeft;
  • moet daarom een opleiding op minimaal HBO-niveau gevolgd hebben en minimaal 5 jaar werkervaring op voor het beroep relevant(e) werkterrein(en);
  • moet juridische kennis bezitten op het gebied van contracten en kennis van de procedures van NORMEC NCK of zich op deze gebieden door iemand laten ondersteunen.

De plaats van arbitrage is gelegen in Nederland. De procedure zal gevoerd worden in de Nederlandse taal. De arbiter beslist naar de regelen des rechts binnen 3 maanden na ontvangst van het bezwaarschrift. In afwachting van de uitspraak omtrent een bezwaarschrift tegen schorsing/ intrekking van een certificaat wordt de schorsing/intrekking uitgesteld tot de datum van de uitspraak.

Klachten over een door Normec NCK gecertificeerde onderneming

Alle klachten, zowel interne als externe worden door de onderneming geregistreerd en afgehandeld volgens schriftelijke procedures. Dit geldt ook voor klachten van derden. Indien de klacht gegrond wordt bevonden dient de onderneming op passende wijze genoegdoening te verschaffen aan de indiener van de klacht en maatregelen te treffen om herhaling van de klacht te voorkomen. De maatregelen en klachten moeten worden geregistreerd.

Wanneer klachten verband houdende met het onderwerp van certificatie, waarvoor NORMEC NCK een certificaat aan onderneming heeft verstrekt, door derden bij NORMEC NCK worden gemeld, heeft NORMEC NCK het recht om klachten op basis van ongelijk te (doen) onderzoeken ter bescherming van de door NORMEC NCK verleende rechten. NORMEC NCK is in sommige gevallen verplicht klachten over door NCK gecertificeerde ondernemingen te melden bij de betreffende schemabeheerders.

Wanneer uit het onderzoek van klachten blijkt dat deze terug te voeren zijn op het onderwerp waarvoor NORMEC NCK een certificaat aan onderneming heeft verstrekt, zal NORMEC NCK terstond corrigerende maatregelen en aanpassing van het systeem van de onderneming eisen. De corrigerende maatregelen zullen binnen de aangegeven termijn worden geverifieerd door Normec NCK.

Hoe in te dienen?

Wilt u een klacht indienen? Wilt u beroep aantekenen tegen een beslissing van Normec NCK? Wilt u een klacht indienen tegen een door Normec NCK gecertificeerde onderneming?

Download hier ons klachtenformulier, vul deze in en mail het ingevulde formulier naar het mailadres info-nck@normecgroup.com of vul onderstaand klachtenformulier in.

Klachtenformulier

Wij stellen het op prijs dat u de moeite neemt om uw ontevredenheid kenbaar te maken, zodat wij ons kunnen verbeteren.